Algemene Voorwaarden

Je bent hier:

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1: Definities:
Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

1.1.1      Ondernemer:
Scheffer Badkamers B.V., gevestigd te 7021 BV, Zelhem, aan de Brinkweg 11.

1.1.2      Consument:
Koper/opdrachtgever, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en één overeenkomst aangaat of wil aangaan met ondernemer. 

1.1.3    Onderaannemingsovereenkomst:
De overeenkomst gesloten tussen Scheffer Badkamers B.V.

en onderaannemer voor de uitvoering van de werken met inbegrip van alle bijlagen en documenten die worden aangehecht of waarnaar wordt verwezen.

1.1.4      Werken/werkzaamheden:
Het totaal of het deel van het project, ontwerp en installatie met inbegrip van verkoop en levering van zaken waaronder materialen en diensten dat Scheffer Badkamers B.V. moet verrichten om te bewerkstelligen dat de werken/werkzaamheden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoorden.

1.1.5      Producten:
Alle in het kader van de overeenkomst door of namens Scheffer Badkamers B.V. te verkopen en te leveren producten, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen badkamers en accessoires, badmeubelen, douches, sanitair, douchewanden, buiten whirlpools, infrarood cabines, stoomcabines, tegels, wanden en vloeren etc. 

1.1.6      Meer- en minderwerk:
Door de afnemer gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen, betrekking hebben op aansluiten, installatie, en montage. Hieronder wordt verstaan:

1.1.7      Aansluiten:
Het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten.

1.1.8      Installeren:
Het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak.

1.1.9   Monteren (plaatsen):
Het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan.

1.2: Toepasselijkheid:

1.2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Scheffer Badkamers B.V. gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Consument waaronder inbegrepen de eventuele uitvoering van werkzaamheden en diensten door Scheffer Badkamers B.V., zoals montagewerk en installatiewerk. 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Scheffer Badkamers B.V. gedane aannemingsovereenkomsten alsmede op onderaannemingsovereenkomsten. 

1.2.2      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Scheffer Badkamers B.V. en Consument zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. 

1.2.3      De algemene voorwaarden zijn Consument vooraf ter hand gesteld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.  

1.2.4      Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Scheffer Badkamers B.V. wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Scheffer Badkamers B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.2.5      Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met rechtspersonen of met natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.2.6      Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing.

1.2.7      Indien Scheffer Badkamers B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Scheffer Badkamers B.V. het recht zou verliezen om de naleving van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2:  AANBIEDINGEN/OFFERTES

2.1          Alle aanboden/offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn in het aanbod/offerte vermeld. Vermeldt het aanbod/offerte geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod/offerte in ieder geval 14 dagen na aanbod/offertedatum.

2.2          Het aanbod/offerte is gebaseerd op de door de Consument verstrekte gegevens, foto’s, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Scheffer Badkamers B.V. gedane opmetingen. Consument is verplicht Scheffer Badkamers B.V. te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Consument kan geen rechten ontlenen aan één aanbod/offerte/tekening van Scheffer Badkamers B.V. indien deze is gebaseerd op door Consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2.3          In het aanbod/offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren producten/zaken en van de eventuele te verrichten werkzaamheden, of er wel of niet wordt gemonteerd, de totale (koop)prijs alsook de (op)levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangegeven. 

2.4          Indien het aanbod gericht is op het uitvoeren van werkzaamheden vermeldt het aanbod de uiterste datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij Scheffer Badkamers B.V. in haar aanbod vermeldt dat zij slechts bij benadering een datum kan aangeven. Het aanbod geeft ook inzicht in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. 

 1. bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
 2. bij de prijsvormingsmethode régie doet Scheffer Badkamers B.V. een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren onder andere, het uurtarief, de prijzen van de producten/materialen etc. Scheffer Badkamers B.V. kan op verzoek van Consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
  • Scheffer Badkamers B.V. wijst Consument in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van Scheffer Badkamers B.V. die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de Consument.
  • Bij bestelling op afroep bevat het aanbod/offerte de aanduiding van dit begrip alsmede een indicatie over de levertijd.
  • Alle de te leveren zaken en eventuele te verrichten werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
  • Indien Consument het aanbod niet accepteert, is Scheffer Badkamers B.V. gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits Scheffer Badkamers B.V. Consument direct vóór of bij het aanvragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan.
  • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod/offerte binden Scheffer Badkamers B.V. niet.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST – OPDRACHTEN

3.1          Met inachtneming van het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een overeenkomst slechts tot stand:

 1. door aanvaarding door Consument van het aanbod/offerte. Aanvaarding geschiedt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van aanvaarding langs schriftelijke of elektronische weg, bevestigt Scheffer Badkamers B.V. onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod/offerte; en
 2. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Consument (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod/offerte;
 3. doordat Scheffer Badkamers B.V. feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
  • Bij mondelinge overeenkomst wordt de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens reclame, geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Wijzigingen van/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding door Scheffer Badkamers B.V. Scheffer Badkamers B.V. is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van/of aanvullingen op de overeenkomst aan afnemer door te belasten.
  • Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Scheffer Badkamers B.V. binden Scheffer Badkamers B.V. slechts tegenover afnemer indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Scheffer Badkamers B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
  • Scheffer Badkamers B.V. behoudt het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  • Indien de aanvaarding door afnemer afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Scheffer Badkamers B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scheffer Badkamers B.V. anders aangeeft.
  • Scheffer Badkamers B.V. verplicht zich na aanvang, het werk regelmatig voort te zetten.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1          Scheffer Badkamers B.V. stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2          Scheffer Badkamers B.V. zal schade als direct gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden die benodigd zijn voor de (op)levering voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door haar veroorzaakt is of anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de wet.

4.3          Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Scheffer Badkamers B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4          Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Consument verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Scheffer Badkamers B.V. voortvloeiende schade en kosten door Consument te worden vergoed.

4.5          Scheffer Badkamers B.V. is gerechtigd om de overeenkomst in zijn geheel of onderdelen daarvan door derden te laten uitvoeren, dan wel voor de levering van bepaalde producten of uitvoering van bepaalde diensten derden in te schakelen. Kiest Scheffer Badkamers B.V. ervoor de levering van bepaalde producten te laten geschieden door een derde partij, dan is Scheffer Badkamers B.V. gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

4.6          Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopij of model kunnen slechts grond voor ontbinding of schadevergoeding vormen indien zij van niet geringe

aard zijn. Van geringe aard zijn in ieder geval die afwijkingen die niet of slechts in beperkte mate van invloed zijn op de gebruikswaarde van het product. 

 

Verplichtingen van ondernemer:

4.7          Scheffer Badkamers B.V. levert de overeengekomen zaken/producten/materialen conform en naar bepaling van de overeenkomst. De door haar te verrichten werken/werkzaamheden voert Scheffer Badkamers B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland daaronder met inbegrip de geldende wettelijke voorschriften.

4.8          Scheffer Badkamers B.V. verstrekt Consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen/producten, zodat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. 

4.9         Scheffer Badkamers B.V. is verplicht de Consument te wijzen op:

 1. onjuistheden in de opdracht voor zover Scheffer Badkamers B.V. deze kent of

redelijkerwijze behoort te kennen;

 1. gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die

door de Consument ter beschikking zijn gesteld voor zover dat Scheffer Badkamers B.V. deze kent of redelijkerwijze behoort te kennen;

 1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waarop het werken op een

ondeugdelijke ondergrond, voor zover dat Scheffer Badkamers B.V. deze kent of redelijkerwijze behoort te kennen.

 • Scheffer Badkamers B.V. draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.
 • Scheffer Badkamers B.V. heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de Consument komen.
 • Scheffer Badkamers B.V. verplicht zich na aanvang, het werk regelmatig voort te zetten.
 • In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen dat Scheffer Badkamers B.V.

in beginsel zorg voor transport draagt. Zij dragen hiermee ook het risico op beschadiging en verlies tijdens transport.

Verplichtingen van Consument:

 • Consument stelt Scheffer Badkamers B.V. in de gelegenheid de zaken/producten/materialen af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 • Consument zorgt ervoor dat Scheffer Badkamers B.V. tijdig kan beschikken over:
 • het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd;
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 • aansluitmogelijkheden voor apparatuur.
  • Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Scheffer Badkamers B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Scheffer Badkamers B.V. worden verstrekt, indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Scheffer Badkamers B.V. zijn verstrekt, heeft Scheffer Badkamers B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Consument in rekening te brengen.
  • Indien Consument de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is Consument aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
  • Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 2. onjuistheden in de door Consument verlangde constructies en werkwijzen;
 3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 4. gebreken in materialen en hulpmiddelen die door Consument ter beschikking zijn

gesteld. 

ARTIKEL 5 MEER-EN MINDERWERK

5.1          Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 2.4 kan Consument nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voorvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom.

5.2          Meer- of minderwerk wordt behoudens het geval in artikel 5.1 vermeld dan wel spoedeisende omstandigheden, vooraf schriftelijk overeengekomen.  

5.3          In ieder geval, indien Scheffer Badkamers B.V. of een derde als bedoeld in artikel 4.5 tijdens uitvoering van de opdracht een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van Consument die op het werk aanwezig is en Consument heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd ofwel nagelaten enig bezwaar tegen het meerwerk te maken, dan mag Scheffer Badkamers B.V. ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Consument is geschied tegen de door Scheffer Badkamers B.V. gehanteerde prijzen en tarieven. 

ARTIKEL 6 PRIJS, PRIJSWIJZIGING EN BETALING

Prijs:

6.1          In een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen (ook indien deze omvat aanneming van werk) luiden in Euro’s inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, van welke aard dan ook, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, reis-, legging- en verpakkingskosten.

6.2          Verkoop en levering van producten/zaken/materialen met inbegrip het uitvoeren van werkzaamheden geschieden tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvraag door Consument geldende prijzen. Gedurende de in het aanbod eventueel vermelde geldigheidsduur worden prijzen van aangeboden producten/werkzaamheden niet verhoogd, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Prijswijziging:

6.3          Scheffer Badkamers B.V. mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van Scheffer Badkamers B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

6.4          Scheffer Badkamers B.V. mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffenprijzen, productiekosten, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

6.5          Scheffer Badkamers B.V. zal Consument het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Scheffer Badkamers B.V. zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat. Bij prijsverhoging heeft Consument het recht de overeenkomst te ontbinden en Scheffer Badkamers B.V. het recht om de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Consument laat weten dat hij akkoord gaat met de prijsverhoging. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst op deze wijze geven geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.  

6.6          Scheffer Badkamers B.V. is bevoegd onverwijld prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

6.7          Scheffer Badkamers B.V. brengt transport- en verpakkingskosten bij Consument afzonderlijk in rekening.

Betaling:

6.8         Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn op een door Scheffer Badkamers B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien partijen geen betalingstermijn overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.

6.9          Scheffer Badkamers B.V. en Consument kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van de levering/het uit te voeren werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

6.10       Indien Consument in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Consument van rechtswege in verzuim. Niettemin zendt Scheffer Badkamers B.V. na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 6.7 en artikel 6.8 per aangetekende brief één betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Tevens vermeldt Scheffer Badkamers B.V. in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.

6.11        Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Scheffer Badkamers B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 6.7 en artikel 6.8 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

6.12        In het geval dat Consument verkeert in de schuldsanering dan wel een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen doet, dan wel beslag is gelegd op zijn vermogen zijn de vorderingen van Scheffer Badkamers B.V. op Consument onmiddellijk opeisbaar.

6.13        Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.

6.14       Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsplichten niet op.

Overige:

6.15        Verrekening door Consument is niet toegestaan, tenzij Scheffer Badkamers B.V. de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.  

6.16        In geval van betalingsverzuim is Scheffer Badkamers B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden. 

6.17        Een samengestelde prijsopgave verplicht Scheffer Badkamers B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.18       Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen, tenzij anders overeengekomen.

6.19       Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Scheffer Badkamers B.V. te melden.

ARTIKEL 7 INCASSOKOSTEN

7.1          Indien Consument verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Consument. In ieder geval is Consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

7.2          Indien Scheffer Badkamers B.V. hogere kosten maakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn na het intreden van verzuim, komen ook deze voor rekening van Consument. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Consument.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1          Het eigendom van de door Scheffer Badkamers B.V. aan Consument verkochte- en/of afgeleverde zaken gaat pas op Consument over als deze alles heeft voldaan hetgeen Scheffer Badkamers B.V. uit hoofde van alle (verkoop)overeenkomsten met Consument en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.

8.2          Consument is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit de hand te geven. Evenmin is Consument gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen.

8.3          Indien derden beslag leggen op producten/zaken waarop de eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Consument verplicht Scheffer Badkamers B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

8.4          In ieder geval en voor zover het eigendomsvoorbehoud van Scheffer Badkamers B.V. op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt Consument een stil pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Scheffer Badkamers B.V. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de Consument, uit welke hoofde dan ook aan Scheffer Badkamers B.V. verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk (dan wel niet los kunnen worden gemaakt zonder schade toe te brengen aan de hoofdzaak) onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het zekerheidsrecht hypotheek op dit registergoed worden gevestigd. De Consument is verplicht, op eerste verzoek van Scheffer Badkamers B.V., alle medewerking te verlenen die nodig is om de rechtszekerheden te (doen) vestigen.      

8.5          Consument is verplicht de zaken/producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen gebruikelijke risico’s en schade, zoals brand- en waterschade alsmede tegen diefstal.

8.6          Consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Scheffer Badkamers B.V. en de door Scheffer Badkamers B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten/zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Scheffer Badkamers B.V. is bij verzuim van de Consument gerechtigd de hier bedoelde producten/zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 9 (OP)LEVERING

9.1          Levering van zaken geschiedt aan het adres van Scheffer Badkamers B.V. dan wel, enkel voor zover het een locatie in Nederland betreft, op de locatie waar Scheffer Badkamers B.V. het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.

In ieder geval bij levering van zaken af magazijn: zodra de zaken in of op vervoermiddelen zijn geladen, en bij franco levering van zaken: zodra de zaken ter plaats zijn aangevoerd en gelost.

9.2         Indien Scheffer Badkamers B.V. zaken/producten/materialen bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Scheffer Badkamers B.V. laatst bekende door Consument opgegeven afleveradres.

9.3          Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de zaken/producten/materialen-en wordt het werk op deze datum (op)geleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de zaken/producten/materialen-en wordt het werk op of omstreeks deze datum (op)geleverd.

9.4          Indien Consument levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Scheffer Badkamers B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Consument. 

9.5         Het werk wordt in de navolgende gevallen als (op)geleverd geacht:

 1. wanneer Scheffer Badkamers B.V. Consument schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door ondertekening van een opleveringsformulier;
 2. wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat Scheffer Badkamers B.V. schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij Consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
 3. wanneer Consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

9.6          Indien Scheffer Badkamers B.V. een termijn voor (op)levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Consument Scheffer Badkamers B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 10 ONDERZOEK, RECLAMES

10.1        Consument is gehouden het gekochte (zaken/producten/materialen), en de uitgevoerde opdracht/werkzaamheden terstond op het moment van (op)levering, te (doen) onderzoeken c.q. te controleren. Gebreken in geleverde zaken/producten/materialen die Consument redelijkerwijze kan constateren dienen door Consument na afleveringen vóór installatie en/of montage zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden vermeld.  Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 2 maanden vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. 

10.2        Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

10.3        De in de catalogus/advertenties/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

10.4        Scheffer Badkamers B.V. zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Scheffer Badkamers B.V. in staat is adequaat te reageren. Indien desgevraagd stelt Consument Scheffer Badkamers B.V. in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent Consument aan Scheffer Badkamers B.V. een redelijk termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaken. Scheffer Badkamers B.V. is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

10.5        Wenst Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheffer Badkamers B.V. Verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.

10.6        De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien Consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in artikelen 10.1 en 10.2 uit te voeren. 

ARTIKEL 11 CONFORMITEIT EN FABRIEKSGARANTIE

11.1        Scheffer Badkamers B.V. staat er voor in dat de zaken/producten/materialen en/of werkzaamheden voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

11.2        Consument kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden garantie.

11.3        Nadere garanties, bijvoorbeeld voor tekortkomingen aan het uitgevoerde werk, zijn slechts van toepassing voor zover Scheffer Badkamers B.V. zulks uitdrukkelijk heeft vermeld.

11.4        Een door Scheffer Badkamers B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst en de wet tegenover Scheffer Badkamers B.V. kan doen gelden.

11.5        Buiten garantie vallen gebreken aan producten/artikelen/werken of aan werkzaamheden die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Scheffer Badkamers B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen, niet-limitatief bedoeld, schade ontstaan door onzorgvuldig of verkeerd gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks-of toepassingsvoorschriften etc. 

ARTIKEL 12 OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1        Scheffer Badkamers B.V. is indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst  met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

 1. Consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Scheffer Badkamers B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Consument zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt;
 3. Consument in de schuldsanering verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

12.2       Voorts is Scheffer Badkamers B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Scheffer Badkamers B.V.

op Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Scheffer Badkamers B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 • Scheffer Badkamers B.V. behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is Consument verplicht de schade die Scheffer Badkamers B.V. ten gevolg van de opschorting/ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 • Consument is bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden op de wijzen die de wet hem toekent

ARTIKEL 13 RISICO-OVERGANG

13.1        Indien Consument weigert de zaken/producten/materialen in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Scheffer Badkamers B.V., inclusief kosten van transport en opslag, op Consument onmiddellijk opeisbaar.

13.2        Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Consument over op het moment waarop deze zaken aan Consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Consument worden gebracht.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1        Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet aan Scheffer Badkamers B.V. kan worden toegerekend.  

14.2       Scheffer Badkamers B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens

Consument, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te

wijten aan schuld of opzet en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.3        Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Scheffer Badkamers B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scheffer Badkamers B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Scheffer Badkamers B.V., computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

14.4        Scheffer Badkamers B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is Scheffer Badkamers B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Consument.

14.5        Voor zoveel Scheffer Badkamers B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scheffer Badkamers B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15 ANNULERING

Annulering:

15.1        Consument is bevoegd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en voordat aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomsten, daaronder begrepen maar niet uitsluitend, bijvoorbeeld dat de producten nog niet besteld zijn bij de leverancier, de overeenkomst te annuleren. Wel is Scheffer Badkamers B.V. bevoegd alle gemaakte kosten  ter voorbereiding met de uitvoering van de overeenkomst aan de klant in rekening te brengen.

15.2        Indien Consument, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Scheffer Badkamers B.V. op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

15.3        Indien Consument bij annulering de levering weigert van de reeds door Scheffer Badkamers B.V., speciaal voor Consument, bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, is Consument daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Scheffer Badkamers B.V. te voldoen.

15.4        Het aantal tegels wordt uitgerekend op basis van het door de Consument (mondeling/schriftelijk) opgegeven aantal vierkante meters. De hoeveelheid tegels per vierkante meter is mede afhankelijk van de wijze waarop deze worden verwerkt. Speciaal voor de consument, en in overeenstemming met de consument, bestelde tegels die overblijven en/of op maat gemaakte meubels, kunnen niet worden geretourneerd. 

15.5        Indien er niet wordt ingemeten door Scheffer Badkamers B.V. zijn de gevolgen van een verkeerde maatvoering voor eigen risico van de Consument. 

15.6       Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt Consument van Scheffer Badkamers B.V. 

uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Consument kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien Consument reeds de producten/zaken/materialen aan Scheffer Badkamers B.V. heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan Consument zorggedragen of vindt verrekening plaats.

15.7       Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Beëindiging van het werk:

15.8        Consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

15.9        Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 2.4 zal Consument Scheffer Badkamers B.V. de haar toekomende aanneemsom vergoeden vermeerderd met de door Scheffer Badkamers B.V. gemaakte kosten en verminderd met de besparingen die voor Scheffer Badkamers B.V. voortvloeien uit de opzegging.

15.10     Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 2.4 zal Consument aan Scheffer Badkamers B.V. vergoeden de bestede loon- en materiaalkosten vermeerderd met de door Scheffer Badkamers B.V. gemaakte kosten, inclusief een redelijke vergoeding voor de gederfde winst die Scheffer Badkamers B.V. over het gehele werk zou hebben genoten.

 

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

Aansprakelijkheid:

16.1        Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, mocht Scheffer Badkamers B.V. aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

16.2        Scheffer Badkamers B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Scheffer Badkamers

B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Scheffer Badkamers B.V. toegerekend kunnen worden, mits Scheffer Badkamers eerst in de gelegenheid is gesteld om aan de overeenkomst te beantwoorden;

 1. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  • De aansprakelijkheid voor directe schade van Scheffer Badkamers B.V. jegens Consument, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door Consument aan Scheffer Badkamers B.V. betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden.
  • Indien Scheffer Badkamers B.V. aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Scheffer Badkamers B.V. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Scheffer Badkamers B.V. is nimmer aansprakelijk voor:
   1. afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Consument goedgekeurde zaken;
   2. afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve legging of gebruik door Consument of derde;
 1. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade
 2. schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
 1. schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk gebruik door Consument of derde van het geleverde of niet naleving van de gebruiksaanwijzing;
 1. f) te veel of te weinig bestelde tegels.
 • Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Scheffer Badkamers B.V. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Scheffer Badkamers B.V. bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Scheffer Badkamers B.V. steeds de bedoeling van Consument als leidraad en uitgangspunt neemt.
 • Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Scheffer Badkamers B.V. te worden ingediend.
 • Scheffer Badkamers B.V. zal schade als direct gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden die benodigd zijn voor de (op)levering voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door haar veroorzaakt is of anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt.
 • Scheffer Badkamers B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien deze schade is ontstaan door handelen van Scheffer Badkamers B.V. op basis van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scheffer Badkamers B.V. of zijn ondergeschikten.

Vrijwaring:

 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Scheffer Badkamers B.V., vrijwaart Consument Scheffer Badkamers B.V. voor eventuele aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Scheffer Badkamers B.V., alsmede het gebruik van de door of namens Scheffer Badkamers B.V. geleverde producten en of werken.
 • Consument vrijwaart Scheffer Badkamers B.V. voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte tekeningen en dergelijke. De afnemer is verplicht Scheffer Badkamers B.V. te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

16.13     Indien Scheffer Badkamers B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Consument gehouden Scheffer Badkamers B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Scheffer Badkamers B.V.  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en de schade aan de zijde van Scheffer Badkamers B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Consument. 

ARTIKEL 17 INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM 

17.1        Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Scheffer Badkamers B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Scheffer Badkamers B.V. toekomen op grond van het industrieel en intellectuele eigendomsrecht.

17.2        Alle door Scheffer Badkamers B.V. verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Consument en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Scheffer Badkamers B.V. worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Consument.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 20 DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 09074536 d.d. 6 januari 2021.